Złota Karta Stałego Klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupiłeś u nas mieszkanie?
Otrzymasz kartę rabatową na kolejne zakupy dla ciebie lub znajomych !!! 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ
APART GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP.K.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Złotej Karty Stałego Klienta, zwanej dalej Kartą.
2. Wydawcą Karty jest Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrześni ul. Warszawska 13/6.
3. Karta jest przyznawana Klientom firmy Apart Opieszyn s.c. oraz Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k.
4. Użytkownikiem karty może być pełnoletnia osoba, która spełniła warunki jej przyznawania i zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu.

II. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY RABATOWEJ

1. Każda Karta ma swój indywidualny numer i jest przypisana do Klienta.
2. Rabat jest naliczany wyłącznie przy okazaniu karty w Biurze Sprzedaży Mieszkań przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej (jeżeli takowa jest wymagalna) lub umowy deweloperskiej.
3. Udzielony rabat widnieje na Karcie i jest liczony od standardowej ceny mieszkania.
4. Rabat może się wiązać z innymi promocjami.
5. Uczestnik programu może posiadać tylko jedną Kartę.
6. Karta wydawana jest bezterminowo.
7. Wystawca Karty ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane Karty ulegają unieważnieniu.
8. Wszystkie informacje o zmianach warunków niniejszego programu lub jego zakończenia będą podawane na stronie internetowej: www.apartgd.pl
9. Posiadacz Karty może posługiwać się nią kilkukrotnie podczas różnych transakcji oraz udostępnić kartę innym osobom.
10. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych inwestycji z udzielenia rabatu na podstawie Karty.
11. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do zakupów już dokonanych bez Karty.
12. Karta wydawana jest bezpłatnie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ

1. Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.
2. W razie zgubienia Karty bądź zniszczenia jej posiadaczowi nie przysługuje prawo do wydania Karty zastępczej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny oraz zawieszenia lub zakończenia programu korzystania z Kart bez podania przyczyny.
2 . O zmianach lub zakończeniu programu użytkownicy Karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej www.apartgd.pl
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.apartgd.pl
4. Podany regulamin jest zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem skorzystania z Karty.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016roku.