+48 508 414 055, +48 513 210 210 biuro@apartgd.pl

Złota karta Apart Grupa Deweloperska

Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrześni ul. Warszawska 13/6 na podstawie regulaminu korzystania z karty rabatowej z dnia 01.10.2016r.  pkt. IV ppkt.1. wprowadza zmiany do regulaminu w dniu 25.06.2018r.

 

1. Dotychczasowy zapis pkt. II ppkt.8 otrzymuje nowe brzmienie:

Posiadacz karty, który nabył mieszkanie od dewelopera może skorzystać z karty jednokrotnie (otrzymać rabat 5%) lub może przekazać kartę innej osobie upoważniając ją tym samym do jednokrotnego skorzystania z rabatu. Kartę należy okazać i zdać w biurze sprzedaży mieszkań w dniu udzielenia rabatu. Posiadacze karty, którzy na dzień 12.07.2018r. skorzystali już z karty rabatowej mogą użyć jej do jednej transakcji.

2. Powyższe zmiany obowiązują od dnia 12.07.2018r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ APART GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP.K.
obowiązujący od dnia 01.10.2016r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Złotej Karty Stałego Klienta, zwanej dalej Kartą.
2. Wydawcą Karty jest Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrześni ul. Warszawska 13/6.
3. Karta jest przyznawana Klientom firmy Apart Opieszyn s.c. oraz Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k.
4. Użytkownikiem karty może być pełnoletnia osoba, która spełniła warunki jej przyznawania i zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu.

 

II. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY RABATOWEJ

 1. Każda Karta ma swój indywidualny numer i jest przypisana do Klienta.
2. Rabat jest naliczany wyłącznie przy okazaniu karty w Biurze Sprzedaży Mieszkań przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. Jeżeli Klient nie podpisuje umowy rezerwacyjnej ( nie jest wymagana) to w trakcie wyboru mieszkania, czyli przed umówieniem terminu podpisania umowy deweloperskiej.
3. Udzielony rabat widnieje na Karcie i jest liczony od standardowej ceny mieszkania.
4. Uczestnik programu może posiadać tylko jedną Kartę.
5. Karta wydawana jest bezterminowo.
6. Wystawca Karty ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane Karty ulegają unieważnieniu.
7. Wszystkie informacje o zmianach warunków niniejszego programu lub jego zakończenia będą podawane na stronie internetowej: www.apartgd.pl
8. Posiadacz Karty może posługiwać się nią kilkukrotnie podczas różnych transakcji oraz udostępnić kartę innym osobom.
9. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych inwestycji z udzielenia rabatu na podstawie Karty.
10. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do zakupów już dokonanych bez Karty.
11. Karta wydawana jest bezpłatnie.

 III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ

1. Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.
2. W razie zgubienia Karty bądź zniszczenia jej posiadaczowi nie przysługuje prawo do wydania Karty zastępczej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny oraz zawieszenia lub zakończenia programu korzystania z Kart bez podania przyczyny.
2 . O zmianach lub zakończeniu programu użytkownicy Karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej www.apartgd.pl
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.apartgd.pl
4. Podany regulamin jest zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem skorzystania z Karty.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.